Languages

2009 Declaration

A Common Agricultural Policy for European Public Goods

In a 2009 declaration, leading agricultural economists from all over Europe have proposed a CAP targeted at the provision of public goods of European interest.

 
  • Home>
  • Dla Ambitnej Reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Dla Ambitnej Reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Deklaracja Ekonomistów Rolnictwa

Zapotrzebowanie na Ambitną Reformę Rolnictwa

Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), nie udaje się adekwatnie wypełnić ważnych celów społecznych takich jak: poprawienia bioróżnorodności środowiskowej i ochrony klimatu, polepszenia jakości wody, zabezpieczenia malowniczych krajobrazów, podniesienia dobrostanu zwierząt, promowania innowacyjności, wspierania wydajnych gospodarek rolnych i uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym oraz ustrzegać się przed działaniami mogącymi przynosić szkody u rolników z zagranicy.

Szerokie porozumienie między ekspertami

Mankamenty obecnej WSP i rekomendacje w sprawie bardziej skutecznej polityki rolnej były do tej pory podstawa licznych publikacji naukowych. Grupa czołowych ekonomistów rolnictwa pośród krajów Europy wydala deklarację pod tytułem: ‘Wspólna Polityka Rolna dla Europejskich Dóbr Publicznych’. Narodowe organy doradcze, takie jak: Naukowy Komitet Doradczy Federalnego Ministerstwa do spraw Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów w Niemczech i Rada Społeczno - Gospodarcza w Holandii także wezwały do daleko idących zmian.

Stronniczość statusu quo politycznych decydentów

Niestety, decydenci w polityce rolnej wydają się być nieskłonni do powzięcia szansy na istotne zreformowanie WPR. Ich propozycje w dużym zakresie zmierzają do zachowania obecnego status quo. Krytyczny brak reformatorskiej ambicji przejawia sie m.in. w następujących dokumentach: ‘Francusko-Niemiecka pozycja w sprawie mocnej Wspólnej Polityki Rolnej’, w inicjatywach własnych Parlamentu Europejskiego ‘Raport na temat przyszłości WSP po roku 2013’, a także w Komunikatach Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa pt. ‘WPR do roku 2020: Wyjście na przeciw wyzwaniom żywnościowym, terytorialnym i surowców naturalnych’.

Przewodnie zasady dla nowej WSP:

Apelujemy do decydentów, aby mniejszą uwagę skupiali na szczególnych interesach . Dla przyszłej WPR, która lepiej służy interesowi publicznemu, zalecamy 5 przewodnich zasad:

  • Cel nakierowany na dobra publiczne: wszystkie dotacje powinny być blisko związane z dostarczaniem dóbr publicznych. Każda dopłata, która nie jest zróżnicowana zgodnie ze świadczonymi dobrami publicznymi przez rolnika, takich jak Jednolita Płatność na Gospodarstwo, powinna być stopniowo wycofywana.
  • Nastawienie Środowiskowe: Zrównoważone użytkowanie gruntów powinno stać sie kluczowym celem WPR. Dotyczy to przede wszystkim: ochrony bioróżnorodności, łagodzenia skutków zmian klimatycznych I odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi.
  • Orientacja Rynkowa: Generalnie, dobrze funkcjonujący rynek, a nie interwencje państwowe są najlepszym sposobem na osiągnięcie innowacyjnego, konkurencyjnego i nastawionego na popyt sektora rolnego. Wszelkie dotacje powinny być analizowane ze szczególną starannością, tak, aby zakłócenia produkcji i cen były jak najmniejsze. Subsydia eksportowe powinny być zniesione.
  • Globalne bezpieczeństwo żywnościowe: UE powinna promować globalne bezpieczeństwo żywnościowe poprzez otwarty system handlu, wsparcie produktywności rolnictwa w krajach rozwijających sie, łagodzenie zmian klimatycznych i utrzymanie swoich zdolności zrównoważonej produkcji. Aby podnieść produktywność, więcej publicznych inwestycji powinno być podejmowane w dziedzinie badan i rozwoju (R&D).
  • Zasada Subsydialności: WPR powinna skupić się na celach i instrumentach polityki, w których koordynacja na poziomie całej UE tworzy największą wartość dodana. Należy starannie zbadać gdzie podział obciążeń pomiędzy państwa członkowskie, zamiast pełnego finansowania przez UE, może być zwiększony.

Polityczni decydenci muszą wykazać się większą ambicją reformatorska dla WPR po 2013 roku, jeśli poważnie podchodzą do Strategii Europa 2020 i zobowiązań środowiskowych na wysokim poziomie.

go to top

List of signatories

Share

Bookmark and Share